TRN V90 [PL]

recenzja słuchawek dokanałowych


TRN V90 to model słuchawek skierowanych do użytkowników lubujących się w muzyce rozrywkowej. Dobre wykonanie oraz renoma marki, która już jakiś czas istnieje na rynku ma zachęcać do kupna. TRN to firma, która wypuszcza przemyślane konstrukcje na rynek, zatem powinno być dobrze. Słuchawki startowały z ceną około 50$, lecz teraz można zakupić je w umiarkowanej cenie. Na dzień dzisiejszy jest to niecałe 30$ z kuponem w AK Audio Store.


Akcesoria

Podstawowe, jak na chińskie słuchawki akcesoria dodawane do zestawu. Tekturowe pudełko zawierające w sobie słuchawki TRN V90, kabel z pinami 0.75 mm oraz jackiem 3.5 mm, fabryczne tipsy z czerwonym środkiem w rozmiarach S, M oraz L oraz instrukcja, karta gwarancyjna i certyfikat. Zupełne minimum podane na tacy.


Jakość wykonania

Świetne wykonanie samych słuchawek, z obrabianego CNC aluminium. Tulejki słuchawek mają średnicę 5 mm. Dodatkowo matowe wykończenie sprawia dobre wrażenie, a dopełnieniem są świetnie wkomponowane detale na obudowie. Sama jakość dołączonego kabla też nie wzbudza zastrzeżeń, choć jest to dosyć standardowy mięciutki, skręcany kabel TRN, który przypomina mi ten od V20. Jedynie odcinki pamięciowe na kablu mogłbyby być trochę krótsze (można je skrócić lub usunąć zupełnie na własną rękę, co też polecam uczynić).


Komfort użytkowania

Bardzo dobra ergonomia, komfort użytkowania na bardzo wysokim poziomie. Dobrze dopasowują się do uszu, bardzo małe jak na ilość przetworników, przez co nie potrzebują specjalnego profilowania i są uniwersalne. Są super wygodne, nie czuć ich kompletnie przy odsłuchu. Sam kabel jest bardziej odczuwalny w wygodzie niż same słuchawki. Nie męczą po kilku godzinach, można w nich spokojnie spać bez żadnego urazu. Super!


Specyfikacja techniczna

Rodzaj przetworników: 1 x 10mm przetwornik dynamiczny, 4 x przetwornik armaturowy

Impedancja: 22 Ohm

Czułość: 110 dB

Pasmo przenoszenia: 7 Hz – 40 kHz

Materiał wykonania: Aluminium obrabiane CNC

Waga: 15g (pojedyncza słuchawka), 37g (słuchawki z kablem)


Dźwięk

Niskie tony / Bas: Umiarkowanie dużo basu (mniej niż w KZ ZSX) oraz jego dobra prezencja. Bas nie jest bardzo na przodzie, nie przeszkadza w odsłuchu. Jednocześnie nie można narzekać na brak tego pasma, czy nieumiejętność pokazania swojej obecności w utworach. Nie jest bardzo szybki (w KZ ZSX jest szybciej i energiczniej), raczej wybrzmiewa dłużej i głębiej, choć nie wsłuchując się nie zauważymy tego. Czasami lekko i ciepło mruczy w tle w spokojniejszych utworach nie zalewając pasm, a innym razem lubi mocno uderzyć w bardziej rozrywkowym akompaniamencie. Myślę, że pasmo spodoba się osobom, które nie są ani zbytnimi basolubami, ani też nie chcą pozbywać się basu z utworów i mieć go zawsze w zanadrzu, czekającego na wzbudzenie w odpowiednim momencie.

Średnie tony / Wokale: Wokale bliskie, ciepłe, jednak naturalne zarazem. Nie słychać nazbyt wycofania, pomimo grania rozrywkowego. To pasmo jest jednym z najprzyjemniejszych, przez swoje wyrównanie i dobry balans między miękkością, a ostrością. Osiągnięto tutaj swego rodzaju kompromis i wszystko jest podane z ogromną lekkością, a do tego bardzo dobrze zestrojone. Bardzo zbliżona prezentacja tego pasma do BQEYZ K2.

Wysokie tony: Jest ich dosyć dużo, z reguły wpływa to na plus w kontekście odbioru dźwiękowego, ale jednak potrafią zasybilizować i to jest ich największa bolączka w ogólnym rozrachunku. Jednak nie jest to uciążliwość na miarę TRN V80. Zostało to poprawione w dużym stopniu, jednak warto wspomnieć, że mają coś z dawnego charakteru pewnej ostrości/oschłości V80. Na pewno nie będą idealnym wyborem dla osób bardzo wrażliwych na wyostrzenie tego pasma. Zapewniają za to wierne odwzorowanie najmniejszych detali.

Izolacja: Na średnim poziomie. Na niskich głośnościach słuchawki nie tłumią nazbyt dźwięków otoczenia, jednak przy włączonej muzyce nie słychać nic z zewnątrz na tyle by miało to przeszkadzać. Tutaj trochę gorzej niż KZ ZSX, które są jakby nie patrzeć konkurencją dla nich. Przy wyłączonej muzyce wyraźnie można słyszeć dźwięki otoczenia więc nie jest to zupełnie izolująca konstrukcja dla chcących zupełnie odciąć się od świata.

Separacja instrumentów: Szczegółowość bardzo dobra, choć nie tak idealnie podane wszystko na tacy jak w KZ ZSX. Tam było wrażenie większej analityczności, tutaj jest umiarkowanie detalicznie żeby zachować spójną rozrywkowość w przekazie.

Scena dźwiękowa: Obszerna, głęboka, detaliczna. Pokaźnych rozmiarów przestrzeń, podobna do tej z KZ ZSX, choć tutaj wydaje mi się, że trochę lepiej prezentowana i wyraźnie szersza.

Charakterystyka ogólna: Granie na planie bardzo dobrej „V” w cenie do 50$, rozrywkowe, energiczne, pełne żywiołowości. Sygnatura dość zbalansowana przy tym, przekazująca w przyjemny sposób każdy utwór. Energiczna prezentacja, ale podana z nutką delikatności.

Moc: Bardzo łatwe do napędzenia słuchawki ze świetną skutecznością, na Xduoo X3 II wystarczające w zupełności jest 30/100, czego chyba nie osiągnąłem nigdy na lepszych dokach. Fenomen pod tym względem!


Podsumowanie

TRN V90 mogą spodobać się tym osobom, które szukają czegoś w miarę uniwersalnego do muzyki rozrywkowej, ale nie chcą słuchawek dla typowych basolubów, a potrzebują też w miarę pokaźnej sceny, porządnego, acz nie przesadzonego, zejścia niskich tonów i dobrej detaliczności w przekazie. Trzeba też lubić taką ilość wysokich tonów jaką prezentują V90 i przygotować się na możliwość wystąpienia igiełek na samej górze, co jest jak myślę nalotem z popularnych i polecanych swego czasu V80. Dla mnie jednak odsłuch do recenzji był bardzo komfortowy i niemęczący. Wygoda na bardzo wysokim poziomie, bardzo uniwersalne dla każdego przez swój kształt i lekkość noszenia. Ze swojej strony mocno polecam, lecz trzeba zastanowić się też nad KZ ZSX, które biją się z V90 w różnych aspektach dosyć mocno.


Słuchawki TRN V90 możecie zakupić w zaprzyjaźnionym sklepie AK Audio Store z moim kuponem rabatowym „RYAN”.

Dostępne kolory: czarny, midnight (granatowy), gun (srebrny)

Wersje: z mikrofonem, bez mikrofonu

Link do aukcji ze słuchawkami: TRN V90

Cena regularna: ???             Cena z kuponem: ???


1. Wchodzimy na aukcję, wybieramy co chcemy kupić i klikamy „Buy”.

2. Wybieramy metodę płatności np. Przelewy24/PayU, klikamy „+Leave message” zaraz pod produktem i wpisujemy notką do sprzedawcy nasz kod rabatowy (RYAN), po czym zamawiamy klikając „Place order”. W tym miejscu zanim klikniemy „Place order” można jeszcze ewentualnie użyć kuponów po prawej stronie – Select Coupon oraz Aliexpress Coupon.

3. Teraz po prostu zamykamy okno płatności (kartę z payu/przelewy24). Sprawi to, że nie opłacimy zamówienia od razu.

4. W tym momencie mamy zamówienie w „My orders” na Aliexpress, które nie zostało opłacone.

5. Czekamy na zmianę ceny przez sprzedawcę (robi to manualnie, zazwyczaj jest to wykonane na drugi dzień z samego rana – inna strefa czasowa) i wtedy dopiero opłacamy zamówienie klikając na „Pay now” przy produkcie w „My orders”.


TRN V90 [ENG]

in-ear earphones review


TRN V90 is a model of earphones aimed at users who want to enjoy listening to music. Good quality and reputation of the brand, which has been on the market for some time, is to encourage you to buy. TRN is a company that releases carefully thinked constructions to the market, so it should be good. Earphones started at a price of around 50$, but now you can buy them at a lower price. At present, it is less than 30$ with a coupon in the AK Audio Store.


Accessories

Basic accessories has been added to these Chinese earphones. Cardboard box containing TRN V90, cable with 0.75 mm pins and 3.5 mm jack, factory tips with a red center in sizes S, M and L, instruction, warranty card and certificate. Complete minimum given on the tray.


Product quality

Great quality of the earphones, made from CNC machined aluminum. The earphone sleeves have a diameter of 5 mm. In addition, the matte finish makes a good impression, and in the addiction are well-integrated details on the housing. The quality of the attached cable itself does not raise any objections, although it is quite a standard soft, twisted TRN cable, which reminds me of the one from V20. Only the memory sections on the cable could be a little shorter (you can shorten or delete them completely on your own, which I also recommend doing).


Comfort of use

Very good ergonomics, comfort of use at a very high level. They fit well into the ears, very small size for the number of drivers, so they do not need special profiling and are universal. They are super comfortable, you can not feel them completely when listening. The cable itself is more comfortable in use than the earphones themselves. They do not tire after a few hours, you can sleep peacefully in them without any injury. Cool!


Technical specification

Type of drivers: 1 x 10mm dynamic driver, 4 x armature drivers

Impedance: 22 Ohm

Sensitivity: 110 dB

Frequency response: 7 Hz – 40 kHz

Material: CNC machined aluminum

Weight: 15g (single handset), 37g (earphones with cable)


Sound

Low tones / Bass: Moderately much bass (less than in the KZ ZSX) and its good presentation. The bass is not very at the front, it does not interfere with listening. At the same time, you can’t complain about the lack of this frequency or the inability to show its presence in the songs. It is not very fast (in KZ ZSX it is faster and more energetic), rather it sounds longer and deeper, although without listening to it we will not notice it. Sometimes it lightly and warmly murmurs in the background in calmer songs without flooding the other frequencies, and at other times likes to hit harder in a more entertaining accompaniment. I think the low tones will appeal to people who are neither excessive bass lovers, nor do they want to get rid of the bass and always have it in the „pocket”, waiting to be excited at the right moment.

Medium tones / Vocals: Close, warm, but natural vocals. There is not too much withdrawal, despite playing entertainment. This frequency is one of the most pleasant, due to its alignment and a good balance between softness and sharpness. A kind of compromise was reached here and everything is given with great lightness, and very well tuned. A very similar presentation of this tones to the BQEYZ K2.

Treble: There are quite a lot of them, usually it affects on the plus in the context of sound reception, but they can sometimes show sybilants and this is their biggest problem in general. However, this is not a nuisance like TRN V80. This has been improved a lot, but it is worth mentioning that they have something of the old nature of a certain sharpness / dryness of the V80. Certainly they will not be an ideal choice for people very sensitive to sharpening this frequency. They provide accurate reproduction of the smallest details.

Isolation: Medium level. At low volumes, the earphones do not muffle the sounds of the surroundings too much, but when the music is turned on, nothing can be heard from the outside to disturb it. Here a little worse than KZ ZSX, which are the competition for them. With the music turned off you can clearly hear the sounds of the environment so it is not a completely isolating construction for those who want to completely cut off from the world.

Instrument separation: Very good details, although not perfectly presented on the tray as in KZ ZSX. There was an impression of greater analytical quality, here it is moderately detailed to maintain consistent entertainment in the presentation.

Soundstage: Extensive, deep, detailed. A large sound space, similar to the one from the KZ ZSX, although here it seems to be a bit better presented and clearly wider.

General characteristics: Playing on the set of a very good „V” for up to 50$, entertaining, energetic, full of spontaneity. The signature is quite balanced at the same time, conveying each song in a pleasant way. Energetic presentation, but with a touch of delicacy.


Summary

TRN V90 may appeal to those who are looking for something quite universal for entertainment music, but do not want earphones for typical bass fans, and also need a fairly large stage, decent, but not exaggerated, the bass going down and good detail of the music. You also need to like the amount of treble that the V90 presents and be prepared for the sparkles at the very top, which is, I think, the accretions of popular and recommended V80. For me, however, listening to the review was very comfortable and not tiring. Comfort at a very high level, very universal for everyone by its shape and lightness to wear. For my part, I strongly recommend it, but you also need to think about KZ ZSX, which is beating with V90 in various aspects quite strongly.


You can buy TRN V90 headphones in a friend’s AK Audio Store with my „RYAN” discount coupon.

Available colors: black, midnight (navy blue), gun (silver)

Versions: with microphone, without microphone

Link to auction with earphones: TRN V90

Regular price: ???           Price with coupon: ???


1. We enter the auction, choose what we want to buy and click „Buy”.

2. Choose the payment method, e.g. Przelewy24 / PayU, click „+ Leave message” right under the product and enter our rebate code (RYAN) with the seller, and then order by clicking „Place order”. Here, before you click „Place order” you can still use the coupons on the right – Select Coupon and Aliexpress Coupon.

3. Now we just close the payment window (payu card / transfers24). This means that we will not pay for the order right away.

4. At this time, we have an order in „My orders” on Aliexpress that has not been paid.

5. We are waiting for the seller to change the price (he does it manually, usually it is done the next day in the morning – another time zone) and then we pay the order by clicking „Pay now” next to the product in „My orders”.